پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک

پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک

کلمات کلیدی :

پرسشنامه خانواده
پرسشنامه الگوهای ارتباطی
پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده
پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده
دانلود پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده
پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک
پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1990
پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1990 نسخه فرزندان و تجدیدنظر شده با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 

 

 

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده نسخه فرزندان ابزار تجديد‌نظر شده (ريچي و فيتزپاتريك، 1990)

به منظور اندازه‌گيـري ابعاد الگوهـاي ارتباطات خانواده يا به عبارت ديگـر، ابعاد جهت‌گيري گفت و شنود و جهت‌گيري همنوايي خانواده از نسخه فرزندان «ابزار تجديد ‌نظر ‌شده الگوي ارتباطات خانواده (ريچي و فيتزپاتريك، 1990) استفاده شد. اين ابزار يك پرسشنامه خودسنجي است كه ميزان موافقت يا عدم‌ موافقت پاسخ‌دهنده را با 26 گویه كه دربارة وضعيت ارتباطات خانواده وي هستند، در دامنه‌اي 5 درجه‌اي، مورد سؤال قرار مي‌دهد. نمرة 4 معادل «كاملاً موافقم» و نمرة 0 معادل «كاملاً مخـالفم» است. 15 گویه اول مربوط به بعد جهت‌گيري گفت و شنود و 11 گویه بعد مربوط به بعد جهت‌گيري همنوايي مي‌باشند. به عبارت ديگر، اين ابزار به ترتيب شامل خرده‌مقیاس جهت‌گيري گفت و شنود و خرده‌مقیاس جهت‌گيري همنوايي است. بنابراين، هر آزمودني دو نمره از اين ابـزار به دست مي‌آورد. نمـرة بيشتر در هـر دو خرده‌مقیاس به معنای آن است كه آزمودني چنين ادراك مي‌كند كه در خانوادة او جهت‌گيري گفت و شنود يا همنوايي بيشتري وجود دارد (این ابزار در پیوست شماره دو آمده است). 

 

با توجه به اینکه جهت‌‌گيري گفت و شنود برمی‌گردد به «ميزاني كه خانواده‌ها شرايطي را فراهم مي‌آورند كه در آن همة اعضاي خانواده تشويق به شركت آزادانه و راحت در تعامل، بحث و تبادل نظر دربارة طيف وسيعي از موضوعات شوند» (كوئرنر و فيتزپاتريك، 1997، ص. 60)، می‌توان انتظار داشت که فرزندان خانواده‌هایی که جهت‌گیری گفت و شنود زیادی دارند با این گویه‌ها موافق باشند: «والدينم من را تشويق مي‌كنند تا احساساتم را بيان كنم» و «پدر و مادرم دوست دارند نظر من را بشنوند، حتي وقتي كه من با نظر آنها موافق نيستم». جهت‌‌گيري همنوايي عبارت‌ است از «ميزاني كه خانواده‌ها شرايط همســان بودن نگـرش‌ها، ارزش‌ها و عقـايد را مورد تأكيد قـرار مي‌دهند» (كوئرنر و فيتزپاتريك، 1997، ص. 60). می‌توان انتظار داشت که احتمالاً فرزندان خانواده‌هایی که جهت‌گیری همنوایی زیادی دارند با این گویه‌ها موافق باشند: «اغلب پدر و مادرم چيزهايي مثل اين مي‌گويند: “عقيده و نظر من درست است و تو نبايد در مورد آن چون و چرا كني”» و «وقتي در خانه هستم از من انتظار مي‌رود دستورات پدر و مادرم را اطاعت كنم». 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی 1994

کورش‌نیـا و لطیفیـان (1386) روايـي و پايايـي ابـزار تجديد نظر شده الگوهـاي ارتباطـات خانواده را مورد بررسي قرار داده‌اند. نتـایج مطالعه آنهـا نشـان داده است که این ابـزار از ويژگي‌هاي روان‌سنجي مناسبي برخوردار است و مي‌تواند به عنوان ابزاري روا و پايا در ايران به كار برده شود.کورش‌نیا و لطیفیان (1386) به منظور تعيين روايي اين ابزار از روش‌هاي تحليل عامل، همساني دروني و روايي ملاكي  استفاده کرده‌اند. بر اساس نتایج تحليل عامل اكتشافي، ساختار عاملی مورد تأييد قرار گرفته و از محتواي اين ابزار به شيوه مؤلفه‌هـاي اصلي دو عامل جهت‌گيري گفت و شنود و جهت‌گيري همنوايي استخراج شده است. بررسي همساني دروني نشان داده است كه سؤالات مربوط به هر عامل با نمرة كل آن عامل بيشترين همبستگي معني‌دار را دارند. ضریب همبستگي جهت‌گيري گفت و شنود و مقياس توجه ابزار پيوند والد – فرزندي پاركر ، تپلينگ  و براون  (1979، به نقل از كورش‌نيا و لطیفیان، 1386) برابر با 74/0 (0005/0 = p) و ضریب همبستگي جهت‌گيري همنوايي و مقياس حمايت بيش از حد يا كنترل اين ابزار برابر با 49/0 (005/0 = p) گزارش شده است كه حاكي از روايي ملاكي ابزار تجديد ‌نظر ‌شده الگوي ارتباطات خانواده مي‌باشد.

 

در رابطه با پايايي اين ابزار، ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب پايايي بازآزمايي توسط كورش‌نيا و لطیفیان (1386) محاسبه گرديده است. ضريب آلفاي كرونباخ براي خرده‌مقیاس‌های جهت‌گيري گفت و شنود و جهت‌گيري همنوايي به ترتيب برابر با 87/0 و 81/0 گزارش شده است. در پژوهش حاضر این ضریب برای جهت‌گيري گفت و شنود برابر با 91/0 و برای جهت‌گيري همنوايي برابر با 85/0 بود. در مطالعه كورش‌نيا و لطیفیان (1386) ضريب پايايي بازآزمايي در مورد خرده‌مقیاس جهت‌گيري گفت و شنود برابر با 84/0 و در مورد خرده‌مقیاس جهت‌گيري همنوايي برابر با 78/0 به دست آمده است. در پژوهش حاضر ضريب پايايي بازآزمايي براي خرده‌مقیاس جهت‌گيري گفت و شنود برابر با 92/0 و برای خرده‌مقیاس جهت‌گيري همنوايي برابر با 90/0 به دست آمد.

 

 • پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله

  پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله مسأله یابی حل مسأله انواع مسئله و تصمیم موقعیتهای تصمیم گیری فرایند منطقی حل مسئله انواع مدلها درتصمیم گیری طبقه بندی تصمیمها براساس مراحل درخت اخذ تصمیم مدیران…

 • بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن

  بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن جامعه اطلاعاتی توسعه دانایی محور فن آوری اطلاعات جهانی شدن دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت بررسی تاثیر فناوری…

 • پرسشنامه فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن

  پرسشنامه فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن پرسشنامه کاهش فساد اداری پرسشنامه راهکارهای کاهش فساد اداری پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش فساد اداری پرسشنامه راه های کاهش فساد اداری پرسشنامه فساد اداری پرسشنامه فساد اداری مالی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی مبانی نظری خودکنترلی دانلود مبانی نظری خودکنترلی پیشینه تحقیق خودکنترلی ادبیات نظری خودکنترلی فصل دوم پایان نامه خودکنترلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی ادبیات و مبانی نظری خودکنترلی رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • مقاله الکترونیک مولکولی

  مقاله الکترونیک مولکولی تک مولکول الکترونیک مولکولی ساخت ترانزیستور سوئیچ های مولکولی گیت های منطقی مولکول مفهوم الکترونیک تک مولکولی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت زنجیره تامین

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت زنجیره تامین مبانی نظری زنجیره تامین دانلود مبانی نظری زنجیره تامین پیشینه زنجیره تامین پیشینه تحقیق زنجیره تامین ادبیات نظری زنجیره تامین فصل دوم پایان نامه زنجیره تامین مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره…

 • پاورپوینت کتاب روانشناسی تربیتی تألیف علی اکبر سیف

  پاورپوینت کتاب روانشناسی تربیتی تألیف علی اکبر سیف کلمات کلیدی : پاورپوینت کتاب روانشناسی تربیتی تألیف علی اکبر سیف پاورپوینت خلاصه کتاب روانشناسی تربیتی تألیف علی اکبر سیف پاورپوینت کتاب روانشناسی تربیتی علی اکبر سیف پاورپوینت کل کتاب روانشناسی تربیتی…

 • پروپوزال امنیت محاسبات ابری

  پروپوزال امنیت محاسبات ابری کلمات کلیدی : پروپوزال رایانش ابری پروپوزال محاسبات ابری دانلود پروپوزال رایانش ابری نمونه پروپوزال رایانش ابری پروپوزال امنیت در رایانش ابری نمونه پروپوزال محاسبات ابری دانلود پروپوزال محاسبات ابری پروپوزال امنیت در محاسبات ابری رفتن…

 • نظریه های انگیزش و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها

  نظریه های انگیزش و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها نظریه های انگیزش نظریه های رضایت شغلی بررسی رابطه انگیزش و رضایت شغلی نظریه های انگیزش در رضایت شغلی نظریه های محتوایی انگیزش نظریه های فرایندی انگیزش نظریه های محتوایی…

 • مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

  مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد برند عناصر برند برندهای مقلّد تصویر برند قصد خرید تاریخچه برند منشور هویت پایان نامه مدیریت بازرگانی رفتن به سایت اصلی   مقایسه اثرگذاری هویت برند بر…

 • پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی

  پروپوزال رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی کلمات کلیدی : اوقات فراغت معلمان فرسودگی شغلی در معلمان تعریف فرسودگی شغلی معلمان شیوع فرسودگی شغلی دربین معلمان نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمان رابطه اوقات فراغت معلمان با فرسودگی شغلی…

 • ​​​​​​​مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و مدل های آن

  ​​​​​​​مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و مدل های آن کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه استرس و مدل های آن مبانی نظری استرس و مدل های آن پیشینه تحقیق استرس و مدل های آن پیشینه داخلی استرس و…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس 52 صفحه

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش عزت نفس 52 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عزت نفس ادبیات نظری عزت نفس پیشینه نظری عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس پیشینه پژوهش عزت نفس پیشینه خارجی عزت نفس چارچوب نظری عزت نفس…

 • مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی

  مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی مستندات حکم حجاب حجاب در نظام حقوقی ایران ارزیابی فقهی حدود حجاب مستندات حکم حجاب در اسلام پایان نامه مستندات حکم حجاب پایان نامه مستندات حکم حجاب در اسلام پایان نامه حدود حجاب…

 • عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی و سیر تحول هر یک از عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران

  عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی و سیر تحول هر یک از عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران عوامل تشدید مجازات عوامل تشدید کننده مجازات تکرار جرم و تشدید مجازات عوامل عمومی تشدید مجازات پایان نامه درباره تشدید مجازات سیر…

 • بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان

  بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی نیروی انسانی سازمان رضایت شغلی ویژگی‌های فردی رضایت شغلی سنجش و اندازه‌گیری رضایت شغلی رضایت شغلی کارکنان رضایت شغلی در سازمان عوامل موثر بر رضایت شغلی در سازمان دانلود مقاله رضایت شغلی در سازمان…

 • بررسی تاثیر قدرت های منطقه بر بحران و تحولات سوریه

  بررسی تاثیر قدرت های منطقه بر بحران و تحولات سوریه کلمات کلیدی : پایان نامه بحران سوریه پایان نامه در مورد سوریه نقش قطر در بحران سوریه نقش ترکیه در بحران سوریه نقش ایران در بحران سوریه نقش عربستان در…

 • شرایط تحقق قوه قاهره و تاثیر آن بر قرارداد در حقوق داخلی و بین الملل

  شرایط تحقق قوه قاهره و تاثیر آن بر قرارداد در حقوق داخلی و بین الملل بررسی تطبیقی قوه ی قاهره قوه قاهره در حقوق ایران فورس ماژور در حقوق ایران اثر فورس ماژور بر قرارداد آثار قوه قاهره و انتفای…

 • بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و روش اکسترودر کردن این مواد

  بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و روش اکسترودر کردن این مواد دانلود پایان نامه مواد پلیمری شناسایی مواد پلیمری آماده سازی مواد پلیمری روش اکسترودر کردن مواد پلیمری بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز وجود 26 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابراز وجود 26 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ابراز وجود مبانی نظری ابراز وجود پیشینه تحقیق ابراز وجود پیشینه داخلی ابراز وجود پیشینه خارجی ابراز وجود پیشینه پژوهش ابراز وجود پیشینه نظری…

 • اشکالات و نارسایی های مقررات سابق عوامل تشدید مجازات و ارزیابی مقررات قانون جدید

  اشکالات و نارسایی های مقررات سابق عوامل تشدید مجازات و ارزیابی مقررات قانون جدید عوامل تشدید مجازات عوامل تشدید کننده مجازات تکرار جرم و تشدید مجازات عوامل عمومی تشدید مجازات پایان نامه درباره تشدید مجازات تشدید مجازات در قانون مجازات…

 • بررسی جامعه شناختی نگرش شهروندان نسبت به فعالیتهای اجتماعی شهرداری

  بررسی جامعه شناختی نگرش شهروندان نسبت به فعالیتهای اجتماعی شهرداری جامعه شناختی مدیریت شهری ‌طراحی شهری مدیریت ارتباطات اجتماعی فعالیتهای اجتماعی شهرداری بررسی جامعه شناختی نگرش شهروندان نسبت به فعالیتهای اجتماعی شهرداری دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی…

 • پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون با نمره گذاری، روایی و پایایی

  پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسون با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه حل مسئله اجتماعی پرسشنامه حل مسئله کودکان دانلود پرسشنامه حل مسئله پرسشنامه مهارت حل مسئله پرسشنامه حل مسئله نوجوانان پرسشنامه سبک های حل مسئله…

 • بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان

  بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان طرح های راهبردی شهری نمونه طرح ساختاری راهبردی طرح های ساختاری راهبردی شهری برنامه ریزی استراتژیک شهری الگو و طراحی برنامه ریزی شهری در جهان ارزیابی…

 • رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما

  رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما حفاظت از راهها و جاده ها کنترل برف و یخ زدگی راهها مدیریت نگهداری زمستانی راهها حفاظت از راهها در زمستان رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و…